0530 918 52 06
Bizi günün her saatinde 7/24 arayabilirsiniz

VERİLERİN BETİMLENMESİ VE ANALİZE UYGUNLUĞUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

 • Tek Değişkenli Normal Dağılımın İncelenmesi
 • Çok Değişkenli Normal Dağılımın İncelenmesi

PARAMETRİK- NONPARAMETRİK ANALİZLER

KORELASYON ANALİZİ

 • Basit Korelasyon Analizi: Pearson Momentler Çarpım Korelasyonu
 • Kısmi Korelasyon (Partial Correlation

T TESTİ

 • Bağımsız Örneklemler İçin “t” testi (Independent Samples t- test)
 • Bağımlı Örneklemler İçin t Testi (Paired Samples Statistics)

VARYANS ANALİZİ

 • Tek Faktörlü Varyans Analizi (One-Way Anova)
 • Bağımsız Gruplar İçin İki Faktörlü ANOVA
 • Bağımlı Örneklemler İçin Tek Faktörlü ANOVA
 • Karışık Ölçümler İçin İki Faktörlü ANOVA (Two-WayANOVA for Mixed Measured)
 • Çok Değişkenli Varyans Analizi (Multivariate ANOVA,MANOVA)
 • Kovaryans Analizi (ANCOVA)

REGRESYON ANALİZİ

 • Basit Doğrusal Regresyon Analizi (Simple Linear Regression)
 • Çoklu Doğrusal Regresyon (Multiple Linear Regression)

FAKTÖR ANALİZİ

 • Doğrulayıcı Faktör Analizinin LISREL  Paket Programı Aracılığıyla Gerçekleştirilmesi

NONPARAMETRİK ANALİZLER

 • Mann Whitney U Testi
 • İlişkisiz Ölçümler İçin Kruskal Wallis H Testi
 • İlişkili Ölçümler İçin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi

GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK

 • Ölçme Araçlarında Güvenirlik ve Geçerlilik
 • Güvenirlik
 • Ölçme Araçlarında Güvenirlik Belirleme Yöntemleri
 • Test Tekrar Test Yöntemi
 • Eşdeğer (Paralel) Formlar Güvenirliği
 • İki Yarı Güvenirliği
 • Cronbach Alpha Yöntemi
 • Geçerlilik
 • Kapsam Geçerliliği
 • Ölçüt geçerliliği
 • Yapı Geçerliliği
 • Görünüş Geçerliliği

AÇIMLAYICI VE DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ

BAĞIMSIZ ÖRNEKLEMLER İÇİN t TESTİ VE KOVARYANSANALİZİ (ANCOVA)

Yorum Yapılmamış

Yoruma kapalı.